Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2016-10-27

Fotowoltaika – spotkanie informacyjne

Burmistrz Polkowic

zaprasza właścicieli domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Polkowice na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom dofinansowania ze środków finansowych Unii Europejskiej zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW).

Spotkanie poprowadzą eksperci Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy Polkowice.

Termin i miejsce spotkania:

  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice
  • 9 listopada 2016 r., godzina 16:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

 

Zapisy i informacje:

Urząd Gminy Polkowice

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych

Rynek 2/pok.5

Tel.: (76) 84-74-152

 

Opublikował: 2016-10-27 14:34:09 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Elżbieta Gałek-Kapusta - Dyrektor Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych
Aktualizował: 2016-10-27 14:34:23 - Przemysław Nowakowski

 2016-10-27

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice
w rejonie planowanej drogi S3
w zasięgu terenu górniczego „Rudna” w gminie Polkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) oraz uchwały Nr XXXIX/452/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 7 sierpnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w zasięgu terenu górniczego „Rudna” w gminie Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 4 listopada 2016 r. do 5 grudnia 2016 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19 (zielona kamieniczka), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 4 (I piętro), w godzinach pracy urzędu. Projekt planu miejscowego będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice (www.bip.ug.polkowice.pl). 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r., w ratuszu, w sali konferencyjnej (s. 207), o godz. 1100.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 961, 1250, 831, 1579, 1936).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Polkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic. 

 

                                               Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

 

Opublikował: 2016-10-27 07:58:48 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Z-ca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości

 2016-10-25

Ważna informacja dla grup producentów rolnych

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych powinny złożyć wniosek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2016 r. W innym przypadku zostaną wykreślone z rejestru.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 18 grudnia 2016 r. upływa termin na złożenie wniosku o potwierdzenie spełnienia warunków uznania. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w OT ARR właściwego dla siedziby grupy lub wysłać pocztą. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencją braku złożenia wniosku będzie wykreślenie grupy z rejestru.

Obowiązek złożenia wniosku o potwierdzeniu spełnienia warunków uznania wynika ze znowelizowanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1888).

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Opublikował: 2016-10-25 13:36:47 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Œrodowiska i Obszarów Wiejskich

 2016-10-20

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

ZAWIADAMIAJĄCE O WYDANIU DECYZJI UTRZYMUJĄCEJ W MOCY ZASKARŻONĄ DECYZJĘ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA LINII DWUTOROWEJ 400 KV OD STACXJI CZARNA DO STACJI POLKOWICE"

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(8,63MB)

Opublikował: 2016-10-20 08:57:16 - Jolanta Szpilska
Aktualizował: 2016-10-25 08:50:17 - Przemysław Nowakowski

 2016-10-19

UWAGA!!!
Zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji zwierząt
gospodarskich

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,47MB)

Opublikował: 2016-10-19 13:26:17 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Œrodowiska i Obszarów Wiejskich

 2016-10-07

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert z zakresu ochrony zwierząt

Zarządzenie Burmistrza nr 1247/16 z dnia 06.10.16
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn. "Dotacja celowa na dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolno żyjącymi kotami"
Treść zarządzenia - plik PDF (0.26MB)

Opublikował: 2016-10-07 13:37:32 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Marzena Olejnik - Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania

 2016-09-21

Informacja Ministra Środowiska odnośnie monitoringu siedlisk przyrodniczych

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,43MB)

 Treść informacji - Starostwo Powiatowe - POBIERZ PLIK PDF(0,26MB)

Opublikował: 2016-09-21 14:05:34 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Œrodowiska i Obszarów Wiejskich

 2016-09-07

Obwieszczenie Burmistrza Polkowic z dnia 7 września 2016 r. 

w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,75MB)

Opublikował: 2016-09-07 15:09:43 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Joanna Romanik - Insp ds. współpracy europejskiej i funduszy zewnętrznych

 2016-08-17

Ogłoszenie Skarbnika Gminy Polkowice

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,28MB)

Zarządzenie Burmistrza nr 1173/16 z dnia 10.08.16
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Polkowice na rok 2017 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2033
Treść zarządzenia - plik PDF (8.03MB)

Opublikował: 2016-08-17 08:12:19 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krystyna Kozłowska - SKARBNIK GMINY

 2016-03-14

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY POLKOWICE !!!

Zapraszamy chętne rodziny z terenu Gminy Polkowice do udziału w akcji

„TROPICIEL ODPADÓW”

realizowanej pod patronatem Burmistrza Polkowic

  Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,38MB)

Opublikował: 2016-03-11 13:43:22 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Œrodowiska i Obszarów Wiejskich

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice