Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2016-12-09

OBWIESZCZENIE STAROSTY POLKOWICKIEGO

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki o nr geodezyjnym 225/5, obręb I miasto Polkowice, ul. Kolejowa 1-13

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,29MB)

 

Opublikował: 2016-12-09 11:35:51 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Danuta Turczynowska - insp. ds. szkoleń

 2016-12-08

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn rolniczych

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,70MB)

Opublikował: 2016-12-08 08:17:02 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Anna Pankowska - insp. ds. ochrony rozwoju obszarów wiejskich

 2016-12-08

Burmistrz Polkowic ogłasza konkurs

pt: "Świąteczna Dekoracja Posesji 2016/2017"

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(5,75MB)

 Regulamin konkursu - POBIERZ PLIK PDF(2,06MB)

Opublikował: 2016-12-08 08:05:11 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony ŚŒrodowiska i Obszarów Wiejskich
Aktualizował: 2016-12-08 08:06:43 - Przemysław Nowakowski

 2016-12-02

OBWIESZCZENIE STAROSTY POLKOWICKIEGO

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki o nr geodezyjnym 225/5, obręb I miasto Polkowice, ul. Kolejowa 1-13

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,35MB)

Opublikował: 2016-12-02 09:58:53 - Przemysław Nowakowski

 2016-12-02

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został ogłoszony konkurs „MALUCH plus” na rok 2017. MALUCH jest Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Na realizację programu w rezerwie celowej Minister właściwy przeznaczył na rok 2017 - 151 mln zł.

 Pełna treść informacji - POBIERZ PLIK DOCX(0,03MB)

Opublikował: 2016-12-02 09:48:01 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Monika Szczerbanowicz - referent ds. współpracy europejskiej i funduszy zewnętrznych
Aktualizował: 2016-12-02 09:50:06 - Przemysław Nowakowski

 2016-12-01

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 1 grudnia 2016 r.

Burmistrz Polkowic informuje, że gmina Polkowice przystępuje do opracowania projektu grantowego pn. „Energetyka prosumencka w gminie Polkowice”. Gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w naborze wniosków o dofinansowanie nr: RPDS.03.01.00-IP.01-02-161/16.

 Treść obwieszczenia - skan - POBIERZ PLIK PDF(1,06MB)

 Treść obwieszczenia - wersja tekstowa - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB)

Opublikował: 2016-12-01 10:16:01 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Elżbieta Gałek-Kapusta - Dyrektor Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych

 2016-11-10

OGŁOSZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

oraz możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o przyjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XIV/224/16 w dniu 3 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polkowice dla realizacji linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice w Gminie Polkowice. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu i z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt  ww. ustawy oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19 (zielona kamieniczka), 59-100 Polkowice.

Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

 

Opublikował: 2016-11-10 07:55:27 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Z-ca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości

 2016-10-27

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice
w rejonie planowanej drogi S3
w zasięgu terenu górniczego „Rudna” w gminie Polkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) oraz uchwały Nr XXXIX/452/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 7 sierpnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w zasięgu terenu górniczego „Rudna” w gminie Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 4 listopada 2016 r. do 5 grudnia 2016 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19 (zielona kamieniczka), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 4 (I piętro), w godzinach pracy urzędu. Projekt planu miejscowego będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice (www.bip.ug.polkowice.pl). 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r., w ratuszu, w sali konferencyjnej (s. 207), o godz. 1100.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 961, 1250, 831, 1579, 1936).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Polkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic. 

 

                                               Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

 Załączniki - POBIERZ PLIK ZIP(3,24MB)

Opublikował: 2016-10-27 07:58:48 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Z-ca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości
Aktualizował: 2016-11-02 10:42:24 - Przemysław Nowakowski

 2016-10-25

Ważna informacja dla grup producentów rolnych

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych powinny złożyć wniosek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2016 r. W innym przypadku zostaną wykreślone z rejestru.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 18 grudnia 2016 r. upływa termin na złożenie wniosku o potwierdzenie spełnienia warunków uznania. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w OT ARR właściwego dla siedziby grupy lub wysłać pocztą. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencją braku złożenia wniosku będzie wykreślenie grupy z rejestru.

Obowiązek złożenia wniosku o potwierdzeniu spełnienia warunków uznania wynika ze znowelizowanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1888).

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Opublikował: 2016-10-25 13:36:47 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony ŚŒrodowiska i Obszarów Wiejskich

 2016-10-13

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna – Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w gminie Polkowice (Zmiana C) 

         Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/87/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 czerwca 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna – Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w gminie Polkowice (Zmiana C), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 20 października 2016 r. do 21 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 4 (I piętro), w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany studium będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice (www.bip.ug.polkowice.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r., w ratuszu, w sali konferencyjnej (s. 207), o godz. 1000.

         Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu Zmiany Studium istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

         Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Studium.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Polkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Gminy Polkowice.

 

                    Burmistrz Polkowic

Wiesław Wabik

 Polkowice – studium Zmiana C - wyłożenie - POBIERZ PLIK ZIP(424,49MB)

Opublikował: 2016-10-11 08:14:09 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Krzysztof Soliwoda - Z-ca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości
Aktualizował: 2016-11-07 08:41:44 - Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice